Ekologie

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství je klíčovým aspektem pro každou společnost. Pomáháme Vám splnit povinnosti v oblasti správného třídění a nakládání s odpady, což přispívá k ochraně životního prostředí. Nabízíme komplexní pomoc v celém spektru odpadové problematiky, včetně zpracování dokumentace, poradenství, kontroly a školení zaměstnanců.

Naše služby zahrnují zpracování základní dokumentace pro nakládání s odpady a průběžnou evidenci, poradenskou činnost a kontrolu nakládání s odpady přímo v provozu. Zajistíme také správné označení nádob a shromaždišť odpadů, ať už jde o identifikační listy nebezpečného odpadu. Spolupracujeme s orgány státního odborného dozoru a komunikujeme s příslušnými úřady pro získání souhlasů a povolení.

ekologie, odpady, nakládání s odpady, recyklace, odpadové hospodářství, separace odpadů, úprava odpadů, skládkování, odpadové právo, odpadové hospodářství ve firmách, odpadový management, sběr odpadů, odpadové technologie, ekologické inovace
Odpadové hospodářství

Dále poskytujeme školení zaměstnanců o nakládání s odpady včetně nebezpečných a infekčních odpadů. Zajišťujeme také akreditovaný odběr vzorků odpadů a jejich laboratorní rozbor pro zajištění správného nakládání s nimi. Společně přispějme k udržitelnému odpadovému hospodářství a ochraně životního prostředí.

Vodohospodářství

Voda je klíčovým zdrojem života a ochrana vodních zdrojů je nezbytná. Naše firma se zaměřuje na ekologii a ochranu vodohospodářství. Pomáháme podnikům splnit legislativní požadavky a zvládnout výzvy v oblasti ochrany vodních zdrojů.

Poskytujeme komplexní poradenství v oblasti vodohospodářství, včetně vypouštění odpadních vod do povrchového toku a čerpaní podzemní vody. Zajišťujeme zpracování hlášení do ISPOP, komunikaci s příslušnými úřady pro získání povolení a havarijní plány pro nakládání se závadnými látkami. Spolupracujeme s orgány státního odborného dozoru a provádíme akreditovaný odběr a rozbor vzorků pitných a odpadních vod.

vodohospodářství, ochrana vodních zdrojů, vodní cyklus, úprava vody, vodní hospodářství, odpadní vody, čištění vod, vodohospodářské infrastruktury, vodní zdroje, vodní management, vodní ekosystémy, udržitelnost vodních zdrojů, ochrana vodního prostředí
Vodohospodářství

Ovzduší

Kvalita ovzduší je klíčovou součástí ekologie a má významný dopad na lidské zdraví. Ochrana ovzduší je jednou z priorit našeho ekologického přístupu, vedle ochrany vodních zdrojů. Snažíme se pomáhat našim zákazníkům naplnit všechny povinnosti stanovené aktuální legislativou a zajistit tak ochranu ovzduší pro budoucí generace.

Kvalita ovzduší, ekologie a ochrana přírody jsou pro nás prioritou. S důrazem na ekologii ovzduší, se zaměřujeme na ochranu zdraví lidí a budoucích generací. Naše ekologické přístupy a služby pomáhají našim zákazníkům splnit veškeré povinnosti dané legislativou a zajistit čisté a zdravé ovzduší pro všechny.

ekologie ovzduší, kvalita vzduchu, znečištění ovzduší, emise, monitorování ovzduší, ochrana ovzduší, účinky znečištění vzduchu, čistý vzduch, škodlivé látky ve vzduchu, snižování emisí
Ekologie – ovzduší

Nakládání s chemickými látkami a směsmi

Správné nakládání s chemickými látkami a směsmi je klíčové pro zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí. Provádění preventivních kontrol, správné označování a profesní školení zaměstnanců v oblasti nakládání s chemikáliemi výrazně snižuje rizika pro lidské zdraví a životní prostředí. Naše společnost se specializuje na poskytování služeb v této oblasti a pomáhá klientům plnit legislativní požadavky a dosáhnout vysoké úrovně bezpečnosti a ochrany životního prostředí.

Poskytujeme komplexní služby v oblasti nakládání s chemickými látkami a směsmi (CHLaS). Naše firma se zaměřuje na zpracování a průběžnou aktualizaci dokumentace pro CHLaS, včetně bezpečnostních listů a Protokolu o nezařazení. Nabízíme také školení pro osoby, které se zabývají manipulací s chemickými látkami. Snažíme se zajišťovat poradenství a pravidelnou kontrolu pracovišť, která se věnují nakládání s CHLaS, a spolupracovat s orgány státního odborného dozoru při jejich kontrolách. Navíc se specializujeme na aktualizaci bezpečnostních listů, nákup a instalaci výstražných a bezpečnostních tabulek v této oblasti.

nákladní s chemickými látkami, nakládání s chemickými směsmi, bezpečné skladování chemikálií, manipulace s nebezpečnými látkami, odpadové hospodářství chemikálií, ochrana životního prostředí v chemickém průmyslu, chemické přepravy, bezpečnostní opatření v chemickém průmyslu, právní předpisy pro nakládání s chemikáliemi
Nakládání s chemickými látkami a směsmi

Ekologie – ostatní

Naše společnost se zaměřuje na podporu ekologie a udržitelného rozvoje prostřednictvím přípravy na certifikaci ISO 14001:2016. Poskytujeme odborné poradenství a asistenci při zavádění systému řízení životního prostředí. Provádíme interní audit, který pomáhá zajišťovat soulad s předepsanými standardy a identifikovat oblasti zlepšení. Své klienty také podporujeme v oblasti ADR, poskytujeme školení a pomáháme s vypracováním výročních a ročních zpráv o plnění podmínek integrovaného povolení, včetně IPPC.

ekologie, ISO 14001:2016, certifikace, interní audit, ADR, školení, výroční zpráva, roční zpráva, plnění podmínek, integrované povolení, IPPC
Certifikace ISO 14001